top of page
BEURTKRAG-SCREENSHOTS_01030714.jpg

MEER OOR DIE STORIE 

BEURTKRAG is ’n verhoudingsdrama wat fokus op die kwesbaarheid van verhoudings en die brose ‘bagasie’ tussen paartjies blootlê.

 

Geen oordeel, geen kant kies nie, geen clichés van wat 'n verhouding moet wees of hoe om dit te maak werk nie. Die doel is om 'n spieël op te hou vir die gehoor om hulself binne hierdie karakters te vind, om te identifiseer en dalk te soek na perspektief wat verband hou met hul eie lewens.

 

Die film wil vrae vra, wat is 'n normale paartjie en bestaan dit selfs? As vertroue gebreek word, kan jy vergewe en as jy kan, kan jy daarmee saamleef, en watter impak sal dit op die toekoms van die verhouding hê?

 

Die belangrikheid van intimiteit en kommunikasie word in BEURTKRAG ondersoek, en hoe hierdie twee konsepte dikwels nie alleen van mekaar staan nie.

Alhoewel die storie ‘beurtkrag’ as isolasie meganisme vir die egpaar gebruik, is die relevansie tot die laaste twee jaar van inperking uiters verwant.

’n Kollig op die krake binne verhoudings - die keuses wat ons gemaak het is bevraagteken, die verlede herleef, die toekoms onseker. Die klein dingetjies het dikwels die groot gevegte geword en ware kleure het uitgekom.

As jy nêrens gehad het om heen weg te hardloop of weg te kruip nie, was jy gedwing om die demone in die gesig te staar.

 

Sodra die waarheid van Jasper se verlede uitkom, word die vraag gestel, moet Fransie gaan of bly, kan sy hom vergewe, kan sy vergeet en aanbeweeg? Die film eindig met haar terugkeer, bereid om weer te probeer. Met haar terugkeer sê ons nie sy het die regte keuse gemaak nie, ons sê nie dit is ‘n gelukkige ewigheid nie, maar ons sê ook nie, as dit stukkend is, is dit nie die moeite werd om voor te veg nie. As die liefde waarlik eg is, kan ons leer om met die pyn saam te leef? 

BEURTKRAG-SCREENSHOTS_01073104.jpg

MORE ABOUT
THE STORY

BEURTKRAG is a relationship drama that focuses on the vulnerability of relationships and exposes all the fragile ‘baggage’.

 

No judgement, no picking sides, no cliché of what a relationship should be or how to make it work. It aims to hold up a mirror for the audience to find themselves within these characters, to identify and perhaps search for perspective related to their own lives.

 

The film wants to ask questions, what is a normal couple and does it even exist? If trust is broken can you forgive and if you can, can you live with it, and what impact will that have on the future of the relationship?

 

The importance of intimacy and communication is explored in BEURTKRAG, and how these two concepts are often not isolated. 

Although the plot uses load shedding as confinement for the couple, the relevance to the last two years of lockdown is extremely relatable. A spotlight on the cracks within relationships, the choices we made were questioned, the past relived, the future uncertain. The small things often became the big fights and true colours came out. If you had nowhere to run or hide, you were forced to face the demons.

 

Once the truth of Jasper’s past comes out, the question is posed, should Fransie leave or stay, can she forgive him, can she forget and move on? The film ends with her returning, prepared to try again. With her returning, we are not saying she made the right choice, we are not saying they lived happily ever after, but we’re also not saying, if it’s broken, it’s not worth fighting for.

 

If the love is real can we learn to live with the pain? 

Gallery

bottom of page